Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK Lubicz

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk-lubicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

LW/158/2017 LW/158/2017 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej, Zimowej, Toruńskiej, Mostowej i sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Grębocinie gm. Lubicz oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeźno gm. Lubicz.
data opublikowania zdarzenia: 2017-09-18
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 2017-09-18
Data końca składania ofert: poniedziałek 2017-10-09 godz. 10:00
Oznaczenie: LW/158/2017
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 589595-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

 

Lubickie Wodociągi sp. z o.o.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej, Zimowej,
Toruńskiej, Mostowej i sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Grębocinie gm. Lubicz oraz budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeźno gm. Lubicz
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Ogłoszenie nr 589595-N-2017 z dnia 2017-09-18 r. Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lubickie Wodociągi sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
87162937300000, ul. ul. Toruńska  56 , 87162   Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.
566 785 314, e-mail biuro@lubickie-wodociągi.pl, faks 566 785 314.
Adres strony internetowej (URL): www.lubickie-wodociagi.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówieniaNie
www.lubickie-wodociagi.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej, Zimowej, Toruńskiej, Mostowej i sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Grębocinie gm.
Lubicz oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeźno gm. Lubicz
Numer referencyjny: LW/158/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Część I:
Grębocin, ul. Toruńska, Makowa, Zimowa, Mostowa. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków. 1) Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje wykonanie
w szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków; budowę przewodu tłocznego ; obsługę geodezyjną 2) Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia określają: a. projekt budowlany wykonany przez Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „ MELBUD” s.c. , ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, b.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Część II: Grębocin, ul. Księżycowa.
Budowa sieci wodociągowej. 1) Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje wykonanie w
szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne obejmujące wykonanie sieci wodociągowej ; obsługę
geodezyjną 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a. projekt budowlany wykonany
przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Część III: Brzeźno 16, dz. nr 86 .Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. 1) Przedmiot zamówienia dla części III obejmuje
wykonanie w szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne obejmujące wykonanie przydomowej
oczyszczalni ścieków; obsługę geodezyjną 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a.
projekt budowlany wykonany przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, Mała
Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń, b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
II.5) Główny kod CPV: 45231800-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232421-9
45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-05-31II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia: a. dla części I do kwoty co najmniej 1 500 000 zł brutto, b. dla części II do kwoty co
najmniej 45 000 zł brutto, c. dla części III do kwoty co najmniej 25 000 zł brutto,
Informacje dodatkowe wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część muszą spełniać
powyższe warunki łącznie, tj. posiadać ubezpieczenie do kwoty co najmniej 1 570 000 zł brutto
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia: a) dla części I co najmniej 2 roboty
budowlane dotyczące budowy, przebudowy bądź rozbudowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o
wartości min. 1 500 000 zł brutto - każda, b) dla części II co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące
budowy, przebudowy bądź rozbudowy w zakresie sieci wodociągowej o wartości min. 45 000 zł brutto
- każda, c) dla części III co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy, przebudowy bądź
rozbudowy w zakresie przydomowej oczyszczalni ścieków o wartości min. 25 000 zł brutto - każda,
*w przypadku składania oferty na dwie lub trzy części wykonawca może posłużyć się, w celu
spełnienia warunku udziału w postępowaniu co do każdej części, tym samym wykazem
zrealizowanych robót budowlanych; b. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: a)
kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Dopuszcza się aby jedna osoba pełniła funkcję kierownika budowy na wszystkich 3 częściach
zamówienia pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień. b) kierownik robótinstalacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dopuszcza się aby jedna osoba pełniła funkcję kierownika robót na wszystkich 3 częściach
zamówienia pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień. ; *uprawnienia powyższych
osób muszą być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę ww. uprawnień
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 2. zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, ajeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4. 2. Wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 5.
3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: część I:45 000,00 zł, część II: 1 500,00 zł,
część III: 700,00 zł,
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogówelektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczeniecena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaćwszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian
zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Zmiany umowy nie mogą
wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
nr:
1 Nazwa:
Część I: Grębocin, ul. Toruńska, Makowa, Zimowa, Mostowa. Budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, przepompowni ścieków.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot
zamówienia dla części I obejmuje wykonanie w szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne
obejmujące wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków; budowę przewodu
tłocznego ; obsługę geodezyjną 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a. projekt
budowlany wykonany przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „ MELBUD” s.c. , ul.
Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231800-8, 45232421-9, 45111200-0
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
 
okres w miesiącach:
 
okres w dniach:
 
data rozpoczęcia:
 
data zakończenia: 2018-05-31
 
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Część II: Grębocin, ul. Księżycowa. Budowa sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot
zamówienia dla części II obejmuje wykonanie w szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne
obejmujące wykonanie sieci wodociągowej ; obsługę geodezyjną 2) Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określają: a. projekt budowlany wykonany przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan JanKretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych
 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231800-8, 45232421-9, 45111200-0
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 
Wartość bez VAT:
 
Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
 
okres w miesiącach:
 
okres w dniach:
 
data rozpoczęcia:
 
data zakończenia: 2018-05-31
 
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 3 Nazwa: Część III: Brzeźno 16, dz. nr 86 . Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot
zamówienia dla części III obejmuje wykonanie w szczególności: roboty ziemne, roboty instalacyjne
obejmujące wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków; obsługę geodezyjną 2) Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określają: a. projekt budowlany wykonany przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan
Jan Kretkowski, Mała Nieszawka, ul. Miodowa 3, 87-103 Toruń, b. specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych
 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231800-8, 45232421-9, 45111200-0
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 
Wartość bez VAT:
 Waluta:
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:
 
okres w miesiącach:
 
okres w dniach:
 
data rozpoczęcia:
 
data zakończenia: 2018-05-31
 
5) Kryteria oceny ofert:
 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Bagiński
  data wytworzenia informacji: 2017-09-18
 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-09-18 14:00
Załączniki:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej, Zimowej, Toruńskiej, Mostowej i sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Grębocinie gm. Lubicz oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeźno gm. Lubicz.
data opublikowania zdarzenia: 2017-09-19 12:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: LW/158/2017
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 500030777-N-2017 z dnia 19-09-2017 r.


                                                                                                                     Lubicz:


                                                                                         OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589595-N-2017
Data: 18/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Lubickie Wodociągi sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87162937300000, ul. ul. Toruńska  56, 87162   Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 566 785 314, e-mail biuro@lubickie-wodociągi.pl, faks 566 785 314.
Adres strony internetowej (url): www.lubickie-wodociagi.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: część I: 45000,00 zł, część II: 1 500,00 zł, część III: 700,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: część I: 35000,00 zł, część II: 1 000,00 zł, część III:
500,00 zł 

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2017-09-19 12:30
Odpowiedzi udzielone wykonawcom
data opublikowania zdarzenia: 2017-09-29 18:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: LW/158/2017
Szczegółowa informacja:

ODPOWIEDZI UDZIELONE WYKONAWCOM

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej, Zimowej, Toruńskiej, Mostowej i sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Grębocinie gm. Lubicz oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Brzeźno gm. Lubicz

1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe

Zamawiający wymaga zastosowania takich studni kanalizacyjnych jakie zostały określone w dokumentacji projektowej i przetargowej. Zamawiający nie uzna studzienek z tworzywa sztucznego jako równoważnych do studzienek betonowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Bagiński
 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-09-29 17:31
Zestawienie ofert
data opublikowania zdarzenia: 2017-10-12 08:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: LW/158/2017

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-10-12 07:46
Załączniki:
 • Zestawienie ofert41.17kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-10-12 07:49
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI II i III
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-06 10:06
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: LW-K/1017/030

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-11-06 09:52
Załączniki:
 • Zawiadomienie54.78kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Administrator Systemu
   data dodania: 2017-11-06 09:56
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2017-11-06 11:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: Ogłoszenie nr 500053946-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Administrator Systemu
  data dodania: 2017-11-06 10:15
Załączniki:
[drukuj]